PODMÍNKY CHOVNOSTI psů a fen v Klubu německého křepeláka
platné od 1.1.2017


Výstavní ocenění nejméně velmi dobrá, ve věku minimálně 12 měsíců - na výstavě národní, klubové nebo speciální.
Musí být změřena výška dle standardu NKř. Chrup úplný, skus nůžkový.
Platí pouze ocenění z výstav na území ČR.
Vyšetření na displazii kyčelních kloubů s nálezem nejvýše 2/2. V tomto případě musí mít při krytí protějšek 0/0.
Vyšetření musí být po 12. měsíci věku.

Zkoušky dle ZŘ slídičů

ZV + PZ minimálně v II. ceně nebo
ZV + LZ + vodní práce minimálně v II. ceně a nebo
ZV ve II. ceně a VZ v III. ceně

Na zkouškách musí být splněny tyto limitní známky:
Nos, hlasitost, stopa živé zvěře, chování po výstřelu, slídění - vše minimálně známka 3.


Chovatelský a zápisní řád Klubu německého křepeláka z.s.

I.
Účel :

Chovatelský řád Klubu německého křepeláka (dále jen KNKř) slouží k cílevědomému zabezpečení čistokrevného chovu německých křepeláků v ČR.


II.
Úvodní ustanovení :

Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI. Stanovené chovné podmínky nesmějí diskriminovat to, co standard připouští, stejně tak jako připustit to, co standard uvádí jako vylučující vadu.
Chovné podmínky stanoví výbor klubu a chovatelská rada.


III.
Chov :

Chovem je cílevědomá plemenitba spojením dvou chovných jedinců k dosažení zdravého chovu, v němž jsou uchovány a zesíleny přednosti předků a potlačovány jejich vady a nedostatky.

 1. Plemenitbu lze provádět pouze v souladu s tímto řádem.
 2. Chov řídí výbor klubu prostřednictvím hlavního poradce chovu. Chovatel má právo navrhovat své chovné feně krycího psa. Poradce chovu určí ke krytí tři psy, z kterých si může chovatel vybrat. Chov každoročně vyhodnocuje poradce chovu, chovatelská rada a výbor v klubovém zpravodaji.
 3. Chovný jedinec registrovaný v KNKř. nesmí být registrován v jiném klubu.


IV.
Chovní jedinci:
 1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní průkaz původu, vystavený nebo registrovaný Plemennou knihou uznanou FCI, a kteří byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.
 2. K chovu lze využít jedinců starších 18 (osmnácti) měsíců.
 3. Fena smí být naposledy využita k chovu (datum krytí) v den, kdy dovrší osmi let. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit chovatelský klub (poradce chovu) za předpokladu, že využití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi jeden měsíc před předpokládaným krytím odborně vyšetřen veterinárním lékařem. Maximálně však do konce kalendářního roku, kdy fena dovrší osmi let. Psa lze využít k chovu naposledy v roce, kdy dovrší devět let. Výjimečně i později, jestliže má pro to předpoklady. Psi starší devíti let nebudou uváděni v seznamu chovných psů.
 4. Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně.
 5. Během 24 hodin smí krýt chovný pes pouze jednu fenu.
 6. Chovný pes a chovná fena musí být v době použití k chovu v takovém stavu, aby byl zaručen zdárný vývin štěňat. Při zjištění špatného zdravotního stavu nebo podmínkách je poradce chovu povinen odmítnout doporučení ke krytí až do doby, kdy chovatel nebo držitel závadu odstraní.
 7. Držitel chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která je podezřelá z nemoci nebo není v chovné kondici. Odmítnutí je povinen neprodleně oznámit poradci chovu.
 8. Výbor klubu má právo vyloučit z chovu psi a feny, kteří sice vyhovují podmínkám chovnosti, avšak prokazatelně přenášejí na potomstvo nežádoucí vlastnosti, rovněž tak, jestliže byla dodatečně zjištěna narušená nervová soustava.

V.
Chovatel:
 1. Chovatel je držitelem chovatelské stanice, která byla řádně zaregistrována, a musí být členem klubu. Pokud je vlastníkem právnická osoba, je tato povinna oznámit jméno držitele chovné feny, který musí být členem klubu
 2. Přešla-li chovná fena do vlastnictví jiné osoby, je chovatel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit poradci chovu a Plemenné knize. Stejně tak, došlo-li k úhynu feny.
 3. O krytí feny a vrzích je povinen vést záznam s uvedením data krytí, krycího psa, datum vrhu, počet narozených a ponechaných štěňat, pohlaví, barvu, jméno a čísla zápisu v Plemenné knize. Dále pak jméno a adresu nabyvatele.


VI.
Vlastník (držitel) chovného psa :
 1. Vlastník (držitel) chovného psa, který je využíván ke krytí, musí být členem klubu.
 2. O krytí každé feny je povinem vlastník (držitel) chovného psa vést záznam, kde je uvedeno: pořadové číslo krytí, jméno feny, datum narození, ČLP, jméno a adresu chovatele,datum vrhu, počet narozených štěňět.
 3. Přešel-li chovný pes do vlastnictví jiné osoby, je vlastník povinen to neprodleně oznámit poradci chovu a Plemenné knize. Stejně tak, došlo-li k úhynu psa.


VII.
Krytí :
 1. Chovatel si vyžádá nejpozději měcíc před háráním feny (v nepředvídaných situacích po předchozí domluvě) od poradce chovu doporučení ke krytí. K prvnímu doporučení připojí originál průkazu původu feny, posudkové listy z výstav, soudcovské tabulky ze zkoušek, posudek o vyšetření na dysplázii kyčelního kloubu a doklad o platném členství v KNKř. Při vyžadování dalších doporučení ke krytí téže feny již uvedené doklady nezasílá, stačí registrační číslo feny.Pokud fena nebyla nakryta, je chovatel povinen nepoužité doporučení vrátit. K náhradnímu krytí si vyžádá chovatel nové doporučení. Výše poplatku za doporučení ke krytí stanoví výbor KNKř., stejně jako výši poplatku za krytí. Za každé štěně nad počet šest zaplatí chovatel klubu 300 Kč.
 2. Chovatel je povinen včas před krytím dohodnout podmínky krytí.
 3. Jestliže fena nezabřezla nebo se narodilo pouze jedno štěňě, má chovatel právo na bezplatné náhradní krytí, při jejím nejbližším hárání a to týmž psem. Aby toto právo neztratil, musí vlastníku chovného psa a poradci chovu nejpozději do 75 dnů po krytí sdělit, že fena nezabřezla nebo že se narodilo pouze jedno štěňě.Pokud v meziobdobí chovný pes uhynul nebo přestal být chovným, strácí chovatel právo na náhradní krytí.
 4. Pokud chce majitel chovné feny krýt svou fenu v zahraničí, má k žádosti poradci chovu předložit kopii průkazu původu. Zahraniční krytí se může uskutečnit jedině s chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde působí v chovu.


VIII.
Vrh štěňat :
 1. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárního lékaře. Utrácení zvířat v chovech, včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař v případech stanovených §5 zákona 246/1992 Sb. Jde o případy, kdy :
  1. slabost, nevyléčitelná nemoc,těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenající při dalším přežívání jeho trvalé utrpení.
  2. jde o nařízené ochranné a zdolávací opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat.
  3. jde o regulování populace zvířat.
 2. Chovatel je povinen do 10ti dnů zaslat poradci chovu a vlastníku chovného psa hlášení vrhu štěňat.
 3. Pokud plemenný standard povoluje krácení prutu, musí být odborně provedeno do 5ti dnů od narození, stejně jako odstanění případných paspárků. Pozdější zákrok je oprávněn provést pouze veterinární lékař.
 4. Chovatel je povinen pečovat o zdárný vývoj štěňat do odběru, což jest nejméně 50 dnů po narození, včetně odčervení a vakcinace.
 5. Po šestém týdnu stáří štěňat musí být provedeno jejich identifikační označení, a to čipováním nebo tetováním a čipováním současně.


IX.
Průkaz původu psa :
 1. Průkaz původu psa vystavuje Plemenná kniha ČMKU na základě přihlášky k zápisu vrhu. Platný je až po podpisu chovatele.
 2. Doplňky, opravy, a osvědčení provádí pouze Plemenná kniha.
 3. Kromě toho mohou do průkazu zapisovat posuzovatelé na svodu, rozhodčí na výstavách, vrchní rozhodčí na zkouškách z výkonu a poradce chovu.
 4. Duplikát může vydat v odůvodněných případech Plemenná kniha, které je majitel povinen neprodleně nahlásit ztrátu či zničení průkazu původu.
 5. Svévolné provádění změn, doplňování a zneužití průkazu původu je považováno za hrubé porušení chovatelské kázně a bude předmětem disciplinárního řízení.


X.
Závěrečné ustanovení :

Chovatelé, majitelé (držitelé) chovných jedinců a členové KNKř. v ČR jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto chovatelského a zápisniho řádu Klubu Německého Křepeláka v ČR.
Tento chovatelský řád nabyl účinnosti dnem svého schválení - 3.06.2000.